స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ

General Information

University Name :
Acronym :
SPAV
Institution Type : Autonomous
Institution Control Sector : Public
Institution Entity : Non-Profit
Established Year : 7 July 2008
Rector : Prof.(Dr.)Minakshi Jain
Location : Vijayawada,Andhra Pradesh,India
Campus Details : Suburban, 2.66 acres (1.08 ha) Urban, 9.66 acres (3.91 ha)
Total Students : 596
Contact Details : +91 (866) 2469 449
Address : Sy. No.71/1, National Highway 5, Nidamunuru Vijayawada 520 008 Andhra Pradesh India
Institution Students Intakes : CO-ED
Education Domains : Arts & Humanities,Business & Social Sciences,Language & Cultural,Medicine & Health,Engineering,Science & Technology
Selection Criteria : -NEI-
Admission Rate : -NEI-
Official Website : https://www.spav.ac.in

Social Media Links

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ Twitter

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ Facebook

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ Youtube

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ LinkedIN

స్కూల్ అఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, విజయవాడ Wikipedia

News Regarding College