ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

General Information

University Name :
Institution Type : Public
Institution Control Sector : Public
Institution Entity : Non-Profit
Established Year : 1991
Chairman/President : TheGovernor of Karnataka,S.C. Ramesh
Location : Hampi,Karnataka,India
Campus Details : Rural
Contact Details : +91 (8394) 241 337
Address : Hospet Tq Vidyaranya 583 276 Karnataka India
Institution Students Intakes : CO-ED
Education Domains : Arts & Humanities,Business & Social Sciences,Language & Cultural,Medicine & Health,Engineering,Science & Technology
Selection Criteria : -NEI-
Admission Rate : -NEI-
Official Website : http://www.kannadauniversity.org

Social Media Links

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Twitter

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Facebook

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Youtube

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ LinkedIN

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Wikipedia

News Regarding College