ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

General Information

University Name :
Former Name : Alliance Business Academy (1995)Alliance Business School (2005)
Institution Type : Private University
Institution Control Sector : Private
Institution Entity : Not reported
Established Year : 2010; 11 years ago(2010)
Chairman/President : Premanand Shetty,Anubha Singh
Campus Details : Urban, 55 acres (0.2 km2)
Total Students : 6482
Under Graduation Students : 5198
Post Graduate Students : 1220
Contact Details : +91 (80) 3093 8000
Address : Chikkahagade Cross, Chandapura - Anekal Main Road, Anekal Bangalore 562 106 Karnataka India
Institution Students Intakes : CO-ED
Education Domains : Arts & Humanities,Business & Social Sciences,Language & Cultural,Medicine & Health,Engineering,Science & Technology
Selection Criteria : -NEI-
Admission Rate : -NEI-
Official Website : https://www.alliance.edu.in

Social Media Links

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Twitter

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Facebook

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Youtube

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ LinkedIN

ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Wikipedia

News Regarding College